Rudy Guiliani has Joe Biden figured out.

Brought to you by www.LarryElder.com